logo

Zadzwoń i umów sie z doradcą: 44 633-62-32

Starannie dobrana oferta

Czas, który mamy do dyspozycji jest szeroko ograniczony, zwłaszcza jeśli chodzi o przedsiębiorców. W związku z tym, od 1992 roku starannie dobieramy zakres usług tak, aby Państwo mieli tego czasu jak najwięcej. Poniżej możecie zapoznać się z usługami, które zwiększą efektywność Państwa przedsiębiorstwa i umożliwią zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych w księdze głównej,
 • weryfikacja polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont,
 • weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych,
 • przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych,
 • rozliczanie kosztów,
 • ewidencja i rozliczanie nakładów inwestycyjnych,
 • ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu magazynowego,
 • ewidencja księgowa wynagrodzeń i ich pochodnych,
 • obliczanie i ewidencjonowanie różnic kursowych,
 • wypełnianie, rozliczanie i ewidencja delegacji krajowych i/lub zagranicznych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • analiza rachunków bankowych pod względem przychodów i ponoszonych kosztów (odsetki, prowizje, wpłaty,
 • wypłaty, zaliczki, inne),
 • kontrola należności i zobowiązań, monitoring i przygotowanie płatności,
 • kontrola ewidencji sprzedaży dokonywanej za pomocą kas fiskalnych,
 • prowadzenie rejestrów VAT (nabycia i dostawy) lub ewidencji obrotów na potrzeby podatku VAT (dla osób podmiotowo zwolnionych z VAT),
 • sprawdzanie terminowości ujawniania obowiązków podatkowych (np. zaliczki, roboty budowlane, media, WDT, WNT, eksport, import),
 • sporządzanie wymaganych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (także uproszczonych) i innych,
 • sporządzanie dowolnych raportów dla potrzeb zarządczych,
 • weryfikacja księgowa okresów historycznych i ewentualne usuwanie zastanych nieprawidłowości,
 • rozliczanie roczne działalności.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 • przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • ewidencja i rozliczanie nakładów inwestycyjnych,
 • ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu magazynowego,
 • ewidencja księgowa wynagrodzeń i ich pochodnych,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • analiza rachunków bankowych pod względem przychodów i ponoszonych kosztów (odsetki, prowizje, zaliczki),
 • kontrola należności i zobowiązań, monitoring i przygotowanie płatności,
 • kontrola ewidencji sprzedaży dokonywanej za pomocą kas fiskalnych,
 • prowadzenie rejestrów VAT (nabycia i dostawy) lub ewidencji obrotów na potrzeby podatku VAT (dla osób podmiotowo zwolnionych z VAT),
 • sprawdzanie terminowości ujawniania obowiązków podatkowych (np. zaliczki, roboty budowlane, media, WDT, WNT, eksport, import),
 • sporządzanie wymaganych deklaracji podatkowych,
 • weryfikacja księgowa okresów historycznych i ewentualne usuwanie zastanych nieprawidłowości,
 • rozliczanie roczne działalności.

Prowadzenie ewidencji przychodów

 • miesięczne naliczanie podatku,
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT),
 • rozliczanie roczne działalności.

Obsługa kadrowa

 • opracowywanie regulaminów (pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp.),
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy,
 • absencje, badania lekarskie, uprawnienia itp.),
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

Obsługa płacowa

 • sporządzanie list płac z umów o pracę i cywilnoprawnych,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami składek ZUS,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie deklaracji PIT, ZUS i PFRON,
 • przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych,
 • naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty itp.),
 • naliczanie świadczeń wynikających z ZFŚS,
 • obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych.

Archiwum online

Pozostałe usługi

 • zakładanie, rejestracja oraz likwidacja działalności gospodarczej,
 • doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału,
 • propozycja optymalnej formy finansowania,
 • przygotowanie wniosku wraz z dokumentacją dodatkową,
 • profesjonalne przygotowanie biznes planu,
 • inne analizy ekonomiczne, sporządzanie / opiniowanie umów z kontrahentami.