logo

Zadzwoń i umów sie z doradcą: 44 633-62-32

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych w księdze głównej,
 • weryfikacja polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont,
 • weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych,
 • przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych,
 • rozliczanie kosztów,
 • ewidencja i rozliczanie nakładów inwestycyjnych,
 • ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu magazynowego,
 • ewidencja księgowa wynagrodzeń i ich pochodnych,
 • obliczanie i ewidencjonowanie różnic kursowych,
 • wypełnianie, rozliczanie i ewidencja delegacji krajowych i/lub zagranicznych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • analiza rachunków bankowych pod względem przychodów i ponoszonych kosztów (odsetki, prowizje, wpłaty,
 • wypłaty, zaliczki, inne),
 • kontrola należności i zobowiązań, monitoring i przygotowanie płatności,
 • kontrola ewidencji sprzedaży dokonywanej za pomocą kas fiskalnych,
 • prowadzenie rejestrów VAT (nabycia i dostawy) lub ewidencji obrotów na potrzeby podatku VAT (dla osób podmiotowo zwolnionych z VAT),
 • sprawdzanie terminowości ujawniania obowiązków podatkowych (np. zaliczki, roboty budowlane, media, WDT, WNT, eksport, import),
 • sporządzanie wymaganych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (także uproszczonych) i innych,
 • sporządzanie dowolnych raportów dla potrzeb zarządczych,
 • weryfikacja księgowa okresów historycznych i ewentualne usuwanie zastanych nieprawidłowości,
 • rozliczanie roczne działalności.

 

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 • przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • ewidencja i rozliczanie nakładów inwestycyjnych,
 • ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu magazynowego,
 • ewidencja księgowa wynagrodzeń i ich pochodnych,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • analiza rachunków bankowych pod względem przychodów i ponoszonych kosztów (odsetki, prowizje, zaliczki),
 • kontrola należności i zobowiązań, monitoring i przygotowanie płatności,
 • kontrola ewidencji sprzedaży dokonywanej za pomocą kas fiskalnych,
 • prowadzenie rejestrów VAT (nabycia i dostawy) lub ewidencji obrotów na potrzeby podatku VAT (dla osób podmiotowo zwolnionych z VAT),
 • sprawdzanie terminowości ujawniania obowiązków podatkowych (np. zaliczki, roboty budowlane, media, WDT, WNT, eksport, import),
 • sporządzanie wymaganych deklaracji podatkowych,
 • weryfikacja księgowa okresów historycznych i ewentualne usuwanie zastanych nieprawidłowości,
 • rozliczanie roczne działalności.

 

Prowadzenie ewidencji przychodów

 1. miesięczne naliczanie podatku,
 2. bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT),
 3. rozliczanie roczne działalności.